Regulamin

I. Podstawowe pojęcia
Sprzedawca CAMARA POLSKA SP. z o.o. , 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 132, wpisana do rejestru
przedsiębiorców NIP 827-230-69-41 REGON 101856473 , KRS 0000528262
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną camarapolska.pl], za
pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia
przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym
również Konsument).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu)
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo
określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie
posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
II. Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy
sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania
przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.camarapolska.pl.
III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.camarapolska.pl oraz e-mailowo na adres
sklep@camarapolska.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia
dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3.Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji
zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
1.w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie
następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
2.w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po
zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4.Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od
poniedziałku do piątku, w godzinach [8.00 – 18.00 , soboty 8.00-14.00
5.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury
VAT.
6.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
1.Telefon – 43 822 78 32
2.E-mail – sklep@camarapolska.pl
3.Adres korespondencyjny – 98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 132
7.Podana w zamówieniu cena stanowi cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z
należnym podatkiem powiększona o koszt dostawy
IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
1.Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej
2.Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Kurierem:
– paczka do 2 kg – 15,06 zł
– paczka do 10 kg – 15,89 zł
– paczka do 31,5 kg – 19,03 zł
– paczka do 50 kg – 54,32 zł
– paczka do 100 kg – 122,99 zł
– paczka do 300 kg – 151,28 zł
Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty,
niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4.Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 2-7 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się =
czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy
V. Formy płatności
1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski PL 40 1020 4564 0000 5002 0129 2192
za pomocą serwisu PayPal
2.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone
zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku
oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności
wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia..
VI. Reklamacja
1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w
zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
(DZ. U. z 2014, poz. 121)
2.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar
nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności
lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do
celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3.Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4.W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak
odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie
mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5.W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia
wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad
lub usunięcia wady.
7.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady.
8.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10.Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na
wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
11.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu
płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot
płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jego odesłania.
12.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie
może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
13.Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy
Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić
od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru
przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem.
2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 98-200 Sieradz, ul Wojska
Polskiego 75
4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres 98-200 Sieradz, ul Wojska Polskiego 75
6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wykluczeniem kosztu dostarczenia
Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z
7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument.
8.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
9.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do
umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
w celu realizacji i obsługi
zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie
uczestniczącym
w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych,
możliwość ich
poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych
zgodnie z art. 32
ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia
zrealizowanie zamówienia Klienta.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce
„Polityka
prywatności” na stronie Sklepu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie
Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Camara Polska Sp. z o.o.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez
wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu
https://camarapolska.pl/regulamin
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz
przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail
umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści
bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które
przysługują mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo
mają te przepisy. 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz.
1225)
odstępuję od umowy nr …………… zawartej dnia ……………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi
……………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………) przelewem bankowym nr konta
bankowego
……………………………………………………………………….
…………………………
podpis konsumenta

Scroll to Top